Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej

Warunki Korzystania ze Strony Internetowej

Niniejszy dokument określa Warunki Korzystania ze strony internetowej osrodekzdrowiabestwina.pl (zwanej dalej Stroną Internetową) w odniesieniu do gości (zwanych dalej Użytkownikami). Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami Korzystania przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej. Korzystając z naszej Strony Internetowej, wyrażasz zgodę na Warunki oraz zgadzasz się ich przestrzegać. Jeśli nie wyrażasz zgody na Warunki Korzystania, powstrzymaj się od używania naszej Strony Internetowej.

Dostęp do Naszej strony

Dostęp do Strony Internetowej ma charakter tymczasowy i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany zakresu usług lub treści, które są udostępniane na naszej Stronie bez wcześniejszego powiadomienia osób z niej korzystających. Nie zobowiązujemy się, ani nie dajemy gwarancji, że Strona Internetowa będzie dostępna przez cały czas. Zastrzegamy możliwość tymczasowego ograniczenia dostępu do części lub całej Strony Internetowej dla Użytkowników. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do Strony Internetowej. Zobowiązuje się on również zagwarantować, że wszystkie osoby uzyskujące dostęp do Strony Internetowej za pośrednictwem łącza internetowego Użytkownika, są świadome niniejszych warunków i że ich przestrzegają.

Zabronione sposoby korzystania ze strony internetowej

Możesz korzystać ze Strony Internetowej wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Nie możesz korzystać ze Strony Internetowej w celach, które:

  • W jakikolwiek sposób naruszają obowiązujące przepisy lub regulacje, w tym lokalne, krajowe lub międzynarodowe.
  • Są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, mają na celu łamanie prawa lub skutkują naruszeniem obowiązującego prawa.
  • Rozpowszechniają, wysyłają, odbierają, przesyłają, pobierają, wykorzystują lub ponownie posługują się jakimikolwiek materiałami, które nie są zgodne z Treściami Użytkownika (opisanymi poniżej).
  • Wiążą się z przesyłaniem lub ułatwianiem wysyłania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych lub podobnych wiadomości o charakterze spamu.

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej na Stronie Internetowej oraz w odniesieniu do publikowanych na Niej materiałów.  O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, modyfikować, zmieniać, publikować, dystrybuować, sprzedawać ani przenosić żadnych materiałów opublikowanych na Stronie Internetowej. Materiały te są objęte ochroną wynikającą z praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw do wzorów użytkowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Wszelkie prawa są zastrzeżone.Nie możesz modyfikować zarówno papierowych jak i cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych ze Strony Internetowej w jakikolwiek sposób, a także nie możesz wykorzystywać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, grafik, a także tekstu towarzyszącego.

Należy zawsze cytować naszą Stronę Internetową jako autorów materiałów na Stronie Internetowej.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części materiałów ze Strony Internetowej do celów komercyjnych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody lub licencji od nas lub naszych licencjodawców. Nieuprawnione wykorzystanie materiałów do celów komercyjnych, pociągać będzie za sobą konsekwencje prawne, w tym możliwość dochodzenia przez nas odszkodowania.

Strona internetowa ulega regularnym zmianom

Staramy się regularnie aktualizować Stronę Internetową i zastrzegamy sobie prawo do zmian w treści Strony Internetowej w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do Strony Internetowej lub zamknąć do Niej dostęp na czas nieokreślony. Materiały na Stronie Internetowej w danym momencie mogą być nieaktualne i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji.

Linki do strony internetowej

Możesz udostępnić link do naszej Strony głównej, pod warunkiem, że robisz to w sposób zgodny z prawem oraz nie szkodzisz naszej reputacji ani nie czerpiesz z tego korzyści. Nie możesz natomiast udostępniać linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, współpracy, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, chyba że, wyraziliśmy na to wcześniejszą, pisemną zgodę. Nie możesz wstawiać linku na żadną stronę, która nie jest Twoją własnością.

Nie możesz umieszczać Strony Internetowej w ramkach żadnej innej strony internetowej, ani nie możesz tworzyć linku do żadnej części Strony Internetowej innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na linkowanie bez uprzedniego powiadomienia. Strona internetowa, na której znajduje się link do Strony Internetowej, musi być zgodna pod każdym względem z Warunkami Korzystania określonymi powyżej.

Linki z Naszej strony

W przypadku, gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych stron internetowych i zasobów udostępnionych przez strony trzecie, linki te są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Informujemy, że nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych stron internetowych, ani ich zasobów oraz nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, ani za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich korzystania.

Wirusy, hakowanie i inne przestępstwa

Zabrania się niewłaściwego korzystania ze Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Zabrania się podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest Strona Internetowa, lub serwerów, komputerów lub baz danych połączonych ze Stroną Internetową. Zabrania się ataku, zakłócania działania Strony Internetowej oraz uniemożliwiania dostępu do Strony Internetowej lub naszej sieci.

Naruszając niniejsze postanowienie, możesz popełnić przestępstwo. Każde takie naruszenie zostanie zgłoszone odpowiednim organom ścigania, skutkując współpracą z tymi organami i ujawnieniem im Twojej tożsamość. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia, prawo do korzystania ze Strony Internetowej natychmiastowo zostaje zawieszone.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane działaniem osób trzecich, wirusami lub innymi technologicznie szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne materiały zastrzeżone z powodu korzystania ze Strony Internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niej lub na dowolnej stronie powiązanej ze Stroną Internetową.

Zmiany

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków Korzystania zostanie uznane za niewykonalne, postanowienie to zostanie uznane za zmienione w sposób, który wyeliminuje jego niewykonalność. Wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną aktualne, jak pierwotnie napisano.

Możemy w każdej chwili zmienić Warunki Korzystania ze Strony Internetowej poprzez zmianę Strony Internetowej (lub zmianę dokumentów, stron do których odnoszą się niniejsze Warunki). Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać Stronę Internetową (i wszelkie dokumenty, do których odnoszą się niniejsze Warunki) w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi przez nas zmianami, ponieważ są one wiążące dla Użytkowników.

KONTAKT

Kontakt telefoniczny

32 215 71 18

32 214 15 47

32 506 51 20

797 289 854

Godziny otwarcia

Pn – Pt od 08:00 do 18:00

Adres

ul. Szkolna 6

43-512 Bestwina

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w SPZOZ Bestwina:

iod.bestwina@ada.dt.pl